Categories

Product List


HAKKA HOKKIEN NOODLE 1KG

HAKKA LARGE CHICKEN DIM SIM (4

HAKKA FRIED RICE 2KG

HAKKA VEG SPRING ROLL MED 50GM

HAKKA LOTUS DIM SIMS (VEG) 1.9
Reward Point

HAKKA COCKTAIL SAMOSAS 1.54KG

HAKKA SKEWER CHICKEN SATAY 1.2

HAKKA SKEWER BEEF SATAY 1.25KG

HAKKA PORK& CHIVE DUMPLING 1KG

HAKKA CHK WINGS KOREAN 1KG

HAKKA SPRING ROLL PASTRY 8.5in

HAKKA LOTUS LEAF BAO BUN 30G (